Archive for Govor SRP-a

PISMO KOMUNISTIČKE PARTIJE NARODNE REPUBLIKE DONJECKA I ODGOVOR SRP-a

Pozdravna poruka Komunističke partije Narodne Republike Donjeka Socijalističkoj radničkoj partiji Hrvatske

Dragi drugovi!

U ime Komunističke partije Donjecke Narodne Republike srdačno vas pozdravljamo i želimo vam nove uspjehe u borbi za društvenu pravdu, interese radnih ljudi. Rado prihvaćamo vašu ponudu suradnje i hvala vam na riječima podrške i solidarnosti. Predlažemo organizirati razmjenu vijesti o aktivnostima naših stranaka i organizirati međusobnu informativnu podršku. Narodi Donbasa i Hrvatske imaju zajedničkog neprijatelja koji se zove imperijalizam. Već četiri godine Donbas herojski odbija oružanu agresiju neonacista kijevskog režima iza kojeg stoje američki pokrovitelji. Hrvatska također pati od djelovanja krupnoga kapitala: članstvo u NATO-u i EU često sprječava donošenje odluka koje zadovoljavaju interese naroda. Suočeni sa svjetskim imperijalizmom, nužno je ojačati na svim poljima međunarodnu solidarnost radnika čija je avangarda sastavljena od komunističkih i radničkih partija. Naša suradnja je važan doprinos rješavanju ovog zadatka.

S komunističkim pozdravima,

Centralni komitet Komunističke partije

Donjecke Narodne Republike

 

Appeal of the Communist Party of the Donetsk People’s Republic to the Socialist Workers’ Party of Croatia

Dear comrades!

On behalf of the Communist Party of the Donetsk People’s Republic, we cordially greet you and wish you new successes in the struggle for social justice, the interests of the working people. We gladly accept your offer of cooperation and thank you for the words of support and solidarity. We propose to arrange exchange of news about the activities of our parties and organize mutual information support. The peoples of Donbass and Croatia have a common enemy which is imperialism. For four years already, Donbass has been heroically repelling the armed aggression of the neo-Nazi Kiev regime, behind which the American curators stand. Croatia also suffers from actions of big capital: the country’s membership in NATO and the EU often prevents it from taking decisions which the interests of its people require. In the face of world imperialism, it is necessary to strengthen in every way the international solidarity of the working people, whose vanguard is made up of the communist and workers’ parties. Our cooperation is an important contribution to solving this task.

 

With communist greetings,

Central Committee of the Communist Party of the Donetsk People’s Republic

 

Socijalistička radnička partija Hrvatske (SRPH) počašćena je uspostavljanjem odnosa i suradnjom s Komunističkom partijom Narodne Republike Donjecka te izražava podršku vašoj borbi za bolji i pravedniji svijet u uslovima brutalne imperijalističke agresije oružanog krila krupnog kapitala – NATO pakta – i povampirenih fašističkih hordi Ukrajine. Borba za naše zajedničke ideale, pobjedu socijalizma na zemaljskoj kugli, može biti ostvarena samo na principima marksizma-lenjinizma i proleterskog internacionalizma kojeg uspostavljanjem odnosa dviju partija manifestiramo. U nadi da realiziramo mogući susret naših delegata, radi boljeg upoznavanja situacija u našim zemljama, srdačno Vas i drugarski pozdravljamo!

 

Socijalistička radnička partija Hrvatske

Odbor za međunarodnu suradnju

 

Dear Comrades from the Communist party of Donetsk People’s Republic!

 

The Socialist Workers’ Party of Croatia (SRPH) is honored by establishing relations and cooperation with the Communist Party of the Donetsk People’s Republic and expresses support for your struggle for a better and fairer world under the conditions of the brutal imperialist aggression of the armed force of the greater capital (NATO) and the fascist hordes of Ukraine. The struggle for our common ideals, the victory of socialism on the globe, can only be achieved on the principles of Marxism-Leninism and Proletarian Internationalism which we’re manifesting by establishing the relationship between our two parties. In the hope of realizing a possible meeting of our delegates for a better understanding of the situation in our countries, we warmly and comradely greet you!

Socialist Workers’ Party of Croatia
Section for International Cooperation

 

 

Zajednička izjava Socijalističke radničke partije Hrvatske (SRP) i Radničke partije Austrije (PdA)

NE fašističkom skupu u Bleiburgu!

Zajednička izjava Socijalističke radničke partije Hrvatske (SRP) i Radničke partije Austrije (PdA), Zagreb i Beč, 12. 05. 2018.

Svake godine, druge nedjelje u mjesecu maju, u Bleiburgu/Pliberku (Koruška, Austrija) održava se komemoracija hrvatskim žrtvama Drugog svjetskog rata. Formalno je to memorijalna misa koju zajednički predvode Katolička crkva Hrvatske i Koruške.

U stvari, događaj koji već desetljećima organizira Počasni bleiburški vod je sastanak desničarskih ekstremista i fašista. U Bleiburgu se svake godine okupljaju stari i novi nacisti, ustaše, “veterani” Wehrmachta i SS-a i njihovi simpatizeri, fašisti, ekstremne desničarske grupe i pojedinci i oplakuju poraz Hitlerove Njemačke i kolaboracionističke Nezavisne države Hrvatske. Sudionici slave fašističke ideje, povijesni revizionizam, rasizam i antisemitizam, veličaju Adolfa Hitlera i Antu Pavelića.

Istovremeno pokušavaju falsificirati povijest. Fašističke režime oslobađaju od krivnje, a kriminaliziraju antifašistički otpor, posebno onaj koji su pružali jugoslavenske i austrijsko-slavenske partizanske jedinice, kao i komunističke organizacije. Ali činjenice su činjenice: u maju 1945. je izvojevana velika antifašistička pobjeda naroda, Antihitlerovska koalicija je slavila vojnu pobjedu nad fašizmom, terorom, masovnim uništenjem i genocidom u Europi. To su dani oslobođenja i radosti, a ne oplakivanja ustaškog režima, hrvatskih ratnih kriminalaca i njihovih njemačkih i austrijskih saveznika.

Socijalistička radnička partija Hrvatske i Radnička partija Austrije zajednički izjavljuju:

– Osuđujemo fašističko okupljanje u Bleiburgu, bez obzira na izgovor pod kojim se održava, i tražimo da se zabrani!

– Pozivamo hrvatsku i austrijsku vladu da osude ovo okupljanje i da ubuduće spriječe njegovo održavanje!

– Od Katoličke crkve u Hrvatskoj i Austriji, koje nose povijesnu ljagu kolaboracije s ustašama i austrijskim fašistima, očekujemo da preispitaju svoju ulogu i da se distanciraju od Počasnog bleiburškog voda!

– Pozivamo narode Austrije i država sljednica Jugoslavije da bez obzira na državljanstvo, jezik ili vjeroispovijest zajednički ustanu protiv nacionalizma i rasizma, da rade u duhu internacionalizma i antifašizma, za mir i međunarodno prijateljstvo!

 

Smrt fašizmu, sloboda narodu!

 

Nein zum faschistischen Treffen bei Bleiburg!

Gemeinsame Erklärung der Sozialistischen Arbeiterpartei Kroatiens (SRP) und der Partei der Arbeit Österreichs (PdA), Zagreb und Wien, 12. Mai 2018.

Am zweiten Sonntag im Mai findet jedes Jahr bei Bleiburg/Pliberk (Kärnten, Österreich) ein Treffen zur Erinnerung an kroatische Todesopfer des Zweiten Weltkrieges statt. Formell wird eine Gedenkmesse durchgeführt, die sowohl von der Römischen-katholischen Kirche Kroatiens als auch jener des österreichischen Bundeslandes Kärnten unterstützt wird.

In Wirklichkeit handelt es sich bei der Veranstaltung des „Bleiburger Ehrenzuges“ (Počasni Bleiburški vod) seit Jahrzehnten um ein Treffen rechtsextremer und faschistischer Kräfte. Jedes Jahr kommen in Bleiburg Alt- und Neonazis, Ustascha-, Wehrmachts- und SS-„Veteranen“ und -Sympathisanten, faschistische und rechtsextreme Gruppierungen und Personen zusammen, um die Niederlage Hitler-Deutschlands und des mit ihm kollaborierenden „Unabhängigen Staates Kroatien“ ((Nezavisna Država Hrvatska, NDH) zu betrauern. Faschistisches Gedankengut, Geschichtsrevisionismus, Rassismus und Antisemitismus werden von den Teilnehmern zelebriert, Adolf Hitler und Ante Pavelić werden verehrt.

Gleichzeitig wird versucht, die Geschichte zu fälschen. Die faschistischen Regime sollen entlastet werden, während der antifaschistische Widerstand kriminalisiert werden soll, insbesondere jener der jugoslawischen und österreichisch-slowenischen Partisanengruppen sowie der kommunistischen Organisationen. Doch es bleibt dabei: Der Mai 1945 markiert den großen antifaschistischen Sieg der Völker und den militärischen Triumph der Anti-Hitler-Koalition über die Kräfte des Faschismus, des Terrors, der Massenvernichtung und des Völkermordes in Europa. Es sind Tage der Befreiung und der Freude, nicht der Trauer um das Ustascha-Regime, seine kroatischen Kriegsverbrecher und seine deutschen und österreichischen Verbündeten.

Die Sozialistische Arbeiterpartei Kroatiens und die Partei der Arbeit Österreichs halten gemeinsam fest:

– Wir verurteilen das Faschistentreffen bei Bleiburg, egal unter welchem Deckmantel es stattfindet, und verlangen sein Verbot!

– Wir fordern die kroatische und die österreichische Regierung auf, dieses Treffen ebenfalls zu verurteilen und für die Zukunft zu verhindern!

– Wir erwarten von den Katholischen Kirchen in Kroatien und Österreich, die sich als Kollaborateure des Ustascha-Faschismus bzw. des Austrofaschismus historisch belastet haben, dass sie ihre Rolle überdenken und sich vom „Bleiburger Ehrenzug“ distanzieren!

– Wir rufen die Völker Österreichs und der Nachfolgestaaten Jugoslawiens, ungeachtet persönlicher Staatsbürgerschaft, Sprache oder Religion, dazu auf, sich gemeinsam gegen Nationalismus und Rassismus zu stellen, im Geiste des Internationalismus und Antifaschismus für Frieden und Völkerfreundschaft zu wirken!

 

Tod dem Faschismus, Freiheit den Völkern!

 

No to the fascist meeting at Bleiburg!

Joint Declaration by the Socialist Workers Party of Croatia (SRP) and the Party of Labour of Austria (PdA), Zagreb and Vienna, 12th May 2018

On the second Sunday of every May, a meeting is held at Bleiburg/Pliberk (Carinthia, Austria) to commemorate Croatian victims of the Second World War. Formally a memorial mass is held, which is supported by both the Catholic Church of Croatia and that of the Austrian province of Carinthia.

In reality, for decades the “Bleiburger Ehrenzug” (Počasni Bleiburški vod) event has been a meeting of right-wing extremist and fascist forces. Every year, old Nazis and neo-Nazis, Ustasha, Wehrmacht and SS “veterans” and sympathisers, fascist and right-wing extremist groups and individuals gather in Bleiburg to mourn the defeat of Hitler-Germany and the “Independent State of Croatia” (Nezavisna Država Hrvatska, NDH) that collaborated with it. Fascist ideas, historical revisionism, racism and anti-semitism are celebrated by the participants, Adolf Hitler and Ante Pavelić are venerated.

At the same time, an attempt is made to falsify history. The fascist regimes are to be exonerated, while the antifascist resistance is to be criminalised, especially those of the Yugoslavian and Austrian-Slovenian partisan groups as well as the communist organisations. But the fact remains: May 1945 marked the great anti-fascist victory of the peoples and the military triumph of the anti-Hitler coalition over the forces of fascism, terror, mass destruction and genocide in Europe. These are days of liberation and joy, not mourning for the Ustasha regime, its Croatian war criminals and its German and Austrian allies.

The Socialist Workers Party of Croatia and the Party of Labour of Austria jointly declare:

– We condemn the fascist meeting at Bleiburg, no matter what guise under which it takes place, and demand that it should be banned!

– We call on the Croatian and Austrian governments to condemn this meeting too and to prevent it from taking place in the future!

– We expect the Catholic Churches in Croatia and Austria, who bear the historical stain as collaborators with Ustasha fascism and Austrofascism, to reconsider their role and distance themselves from the “Bleiburger Ehrenzug”!

– We call on the peoples of Austria and the successor states of Yugoslavia, regardless of personal citizenship, language or religion, to stand together against nationalism and racism, to work in the spirit of internationalism and anti-fascism for peace and international friendship!

 

Death to fascism, freedom to the peoples!

 

SRP SPLITA OBILJEŽIO 73. GODIŠNJICU DANA POBJEDE

Povodom 73. godišnjice Dana pobjede nad fašizmom 9. maja, u Splitu su delegacije SRP-a Split, Društva Josip Broz Tito i Saveza antifašističkih boraca Split položile cvijeće i vijence na partizanskoj Spomen kosturnici na Lovrincu.

Izostanak i otvoreno ignoriranje predstavnika Grada, godinama pokrovitelja i organizatora ovog spomen-skupa kojeg su svojim masovnošću uveličavale brojne delegacije, mnogi građani i predstavnici medija, umanjio je cijelu manifestaciju te je razočarao malobrojno okupljene.

Predsjednik Gradske organizacije SRP-a Split Ranko Adorić za Slobodnu Dalmaciju je dao slijedeću izjavu:

„Na ovaj dan, Dan pobjede nad fašizmom, koji se u cijelom civiliziranom svijetu obilježava dostojanstveno kao jedan od značajnijih historijskih događaja 20. stoljeća, svjedoci smo sramotnog ignoriranja vlasti pa tako i ove naše – splitske; kao da se srame antifašizma. Time se borcima NOB-a, njihovoj herojskoj borbi i velikoj žrtvi nanosi teška uvreda kao i zemlji – članici pobjedničke Antifašističke koalicije koju se nedostojnom politikom pokroviteljstva profašističkog skupa u Bleiburgu od najviših institucija i drugim radnjama, protiv volje većine naših građana, svrstava uz bok kolaboracionističke, gubitničke i fašističke tvorevine. To je još samo jedna kockica u mozaiku prave političke legitimacije ove vlasti.

U našem slobodarskom Splitu, u kojem je Prvi splitski partizanski odred među prvima zapalio iskru otpora u okupiranoj Evropi, goloruka je mladost ustala u obranu svoga naroda od fašističkih okupatora i domaćih izdajnika. Građani Splita, kao  i cijele zemlje, masovno su stali uz partizanski pokret, koji je bio jedan od najmasovnijih u svijetu, čime smo stekli njegovo iznimno poštovanje i brojna priznanja. S mnogim poginulima, ranjenima, raseljenima i uz veliku materijalnu štetu, borci NOB-a su dali nemjerljivi doprinos toj pobjedi. Krajnje nedostojno je od Gradske i državne vlasti, skrivajući se iza Dana Evrope, ignorirati borbu i žrtve boraca NOB-a kojom su oslobodili zemlju, ostvarili mir i progres te vratili matici zemlji Split i ostale teritorije poklonjene okupatorima od onih snaga kojima se danas daje nezasluženi društveni značaj“.

Split, 09. 05. 2018.

Gradska organizacija Split


Hit Counter by http://yizhantech.com/