SRP: Oluja ne zaslužuje nacionalni praznik

SRP: Oluja ne zaslužuje nacionalni praznik


Socijalistička radnička partija Hrvatske (SRP) smatra osuđujuće presude
Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju potvrdom stava koji
dosljedno zastupamo godinama: vojno-redarstvena akcija „Oluja“ nije bila
“oslobodilačka akcija koja je imala i svoju tamnu stranu”, već je sama po sebi bila
zločin, budući da je planirana, organizirana i provedena kao akcija etničkog čišćenja.
Kreatori te politike, od kojih nažalost danas neki nisu više među živima (pa su time
izbjegli sud pravde), unesrećili su veliki broj građana i hrvatske i srpske i drugih
narodnosti. S tim posljedicama moramo živjeti u traumatiziranom društvu koje tek
čekaju golemi napori u normalizaciji odnosa među ljudima na prostoru zahvaćenom
ratom 90-tih i političkim promjenama koje su usljedile. Ostajemo, kao politička partija,
privrženi tom plemenitom cilju makar u tome bili još dugo usamljeni na političkoj sceni
koja ne cijeni ni čovjeka ni istinu.


Ivan Plješa, dipl. oec.,
Predsjednik Socijalističke radničke partije Hrvatske