Konferencija za štampu SRP

KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU SRP


Mjesto održavanja: Pula
Vrijeme održavanja: 20. rujan 2012.
Tema: Odluka vlade da se treći blok TE Plomin gradi na ugljen
Nije sporno, da je električna energija neophodna za normalno funkcioniranje društva na današnjem stupnju razvoja, međutim sporan je nedavni brzi dolazak i još brži odlazak vladajućeg dvojca: predsjednika vlade Milanovića i zamjenika Čačića Istri, nakon odigranog dobro uvježbanog igrokaza sa vodećim ljudima županije i lokalne zajednice, a koji je obavljen za manje od pola dana, izveden je u maniri upada lake konjice u odmetnutu Guberniju i njenog povlačenja nakon uspješno obavljenog discipliniranja i pacifikacije, naravno uz svesrdnu podršku lokalnih vazala.
Akcija je izvedena bahato, ignorirajući potrebu zbunjenih građana da budu podrobnije informirana o stvarima koje direktno utiču na kvalitetu površine, podpovršine i zraka, koje su u tom dijelu neposredno, a u široj okolini posredno već nagrižene postojećim pogonima TE Plomin I i II i tvornicom kamene vune Rockwool u Podpićnu.
Građanima Istre nije pružena potpuna i kvalitetna informacija o projektu. Prethodne kontradiktorne izjave o energentu za pogon novog bloka TE i naknadne kontroverzne interpretacije o referendumu i njegovoj valjanosti, na relaciji Vlada – Županija, pokazale su se kao dobro odrađeni spin, sa pomno odabranim timingom. Prošlo je dosta vremena od parlamentarnih izbora, da ljudi zaborave što je tada obećano, a ostalo je dovoljno vremena do predstojećih lokalnih izbora, što pruža mogućnost da ljudi ponovno zaborave. A u to se uklapa i navodni sukob u pristupu predmetu u samom vladajućem IDS-u.
Jedino suvislo objašnjenje vladajućeg dvojca bilo je da je ugljen jeftiniji energent, te da će lokalnom stanovništvu biti isplaćena odšteta i ništa više.
E sad da vidimo kako stvari zaista stoje. Ugljena ima puno i nudi se na sve strane. Dali je u konkretnom slučaju upleten kakav lobi, pritisak inozemnih moćnika ili su prisutni kakvi partikularni interesi pojedinaca, neznamo. Činjenica je da je na osnovu energentskog ekvivalenta ugljen trenutno dva do tri puta jeftiniji od plina i to je jedna strana medalje.
Druga strana o kojoj nije ništa rečeno je:
– Da je kapitalna investicija za postrojenje koje koristi ugljen kao energent do dva puta veća.
– Ugljen emitira dva puta više ugljičnog dioksida CO2, na čije nas smanjenje primorava ugovor iz Kyota uz moguće penale u slučaju prekoračenja zadanih ili dozvoljenih limita.
– Ugljen emitira velike količine prašine, koje su kod izgaranja plina zanemarive, za njeno otklanjanje potrebni su filtri, što naravno ima svoju cijenu.
– Svaki ugljen sadrži veće ili manje količine sumpora, koji prilikom izgaranja emitira visoke koncentracije sumpornog dioksida SO2. Za njegovo otklanjanje koristi se vapnenac, a kao produkt tog procesa nastaje gips.
– Taj gips i velike količine pepela potrebno je negdje odlagat ili odvozit, što također košta.
– U pepelu nastalom izgaranjem ugljena nalazimo uključke urana i čitavog niza teških metala: željeza, vanadija, titana, cinka, pa i žive, koji ugrožavaju životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ti metali kad jednom uđu u ljudski ili životinjski organizam tamo ostaju trajno bez mogućnosti izlaska.
– Objektivno je pretpostavit i rast troškova zdravstvene zaštite okolnog stanovništva, zbog mogućeg dodatnog narušavanja zdravlja.
– A potrebno je u troškove uključit i navodno obeštećenje lokalnog stanovništva, koje je premjer najavio.
Iz navedenog je jasno bez svake sumnje, da je plin neusporedivo povoljniji za ljudsko zdravlje
Još je jedan detalj koji plominsku TE izdvaja od ostalih. Naime od 7 TE u Hrvatskoj samo Plomin I i Plomin II čiji je ukupni kapacitet manji od budućeg bloka III kao pogonsko gorivo koristi ugljen, dok sve ostale koriste prirodni plin, teško i lako loživo ulje.
Gradnja TE Plomin I i II sa ugljenom kao energentom da se objasnit činjenicom da se u vrijeme njihovog projektiranja i izgradnje u Raškom bazenu eksploatirao ugljen. Danas se ugljen više ne vadi, pa taj argument otpada.
Mi u SRP-u držimo da građani Istre opravdano zabrinuti za svoje zdravlje imaju pravo biti objektivno informirani o projektu i treba im biti omogućeno da o njemu odluče, mada sami dajemo prednost plinu kao energentu, iz gore navedenih razloga.
Podaci o vrsti goriva u hrvatskim termoelektranama
r.br. snaga vrste goriva
1 TE Sisak 420 MW (2×210 MW) teško lož ulje, plin
2 TE Rijeka 320 MW teško lož ulje
3 TE Plomin 330 MW: A 120 MV, B 210 MV ugljen oba bloka
4 KTE Jertovec 88 MW: A i B 31,5 MW, C i D 10,5 MV prirodni plin, ekstralako lož ulje
5 TE-TO Zagreb 8 blokova prirodni plin, teško i ekstra lako loživo ulje
6 TE-TO Osijek 89 MWe / 139 MW prirodni plin/lož ulje
U Puli, 20. IX 2012.
Vladimir Kapuralin