PROTIV VATIKANSKIH UGOVORA

Socijalistička radnička partija godinama ukazuje na činjenicu da su Vatikanski ugovori u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske, da diskriminiraju nemali broj hrvatskih građana, da su za Republiku Hrvatsku financijski štetni i ponižavajući. Zato podržavamo i sudjelovat ćemo i na ovogodišnjem skupu za ukidanje Vatikanskih ugovora koji će se održati 22. 10. 2016. u 13 sati na Strossmayerovom trgu u Zagrebu.

Te ugovore kolokvijalno nazivamo Vatikanskim iako nisu sklopljeni s državom Vatikan, nego sa Svetom Stolicom, središnjim upravnim tijelom Katoličke crkve.

Radi se o četiri ugovora: (1) o suradnji na području odgoja i kulture, (2) o dušebrižništvu katoličkih vjernika u oružanim snagama i redarstvenim službama, (3) o pravnim pitanjima i (4) o gospodarskim pitanjima.

 

Odgoj i kultura

Prema ovom ugovoru, Republika Hrvatska je dužna organizirati nastavu vjeronauka Katoličke crkve, iako je program vjeronauka u suprotnosti s većinom povelja o ljudskim pravima pa je stoga u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske. Vjeronauk je indoktrinacijski predmet u kojem se katoličke dogme tretiraju kao nepobitna istina, a katolička ideologija kao jedini ispravan pogled na svijet. Udžbenike vjeronauka financira država bez da ima ikakav utjecaj na njihov sadržaj. U tim je udžbenicima sustavno prisutna diskriminacija po različitim osnovama, s obzirom na rod, vjeroispovijest, seksualnu orijentaciju…

Država plaća vjeroučitelje, no oni ne podliježu državnoj kontroli, već za svoj rad odgovaraju Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Njihovo djelovanje nije usklađeno sa zakonima Republike Hrvatske, već s kanonskim pravom koje ne priznaje brojna ljudska prava.

Studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta nisu dužni polagati ispite na Filozofskom fakultetu kad studiraju za profesore filozofije, već zvanje mogu steći studiranjem na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (kojeg, pak, ne mogu upisati oni koji nisu kršteni). Nakon stjecanja diplome na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, ovaj profesorski kadar može predavati filozofiju u svim školama i fakultetima u Hrvatskoj, neovisno o državnoj kontroli, pod kontrolom samo Hrvatske biskupske konferencije, čime se država odrekla nadležnosti nad svojim profesorskim kadrom i predala ga Svetoj Stolici. Da nije pobune i otpora studenata i dijela profesora Filozofskog fakulteta u Zagrebu, bilo bi još gore.

 

Dušebrižništvo

U svijetu svega 17 zemalja ima vojni vikarijat (radi se o državama s golemim vojnim sustavom). Vikar u Hrvatskoj ima plaću kao da je general bojnik, a vikarovi pomoćnici imaju bojničke ili brigadirske plaće. U vojnom vikarijatu zaposleno je stotinjak ljudi, bez potrebe, svrhe i razloga.

 

Pravna pitanja

U slučaju sudske istrage zbog mogućih krivičnih djela, sudske vlasti će o tome prethodno obavijestiti nadležne crkvene vlasti. Radi se o nekakvom polovičnom imunitetu prema kojem se prethodno obavještava crkvena vlast, odnosno ne postupa se jednako kao prema ostalim građanima Republike Hrvatske.

 

Gospodarska pitanja

Ovaj se ugovor odnosi na povratak oduzete imovine i dotok novca Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna, lokalne i područne samouprave, ali i iz budžeta brojnih ministarstava.

Crkva je kroz vatikanske ugovore zaštitila svoj materijalni status pa joj tako zakon propisuje povrat ne samo imovine oduzete nakon 1945. godine, nego i sve imovine oduzete za vrijeme Jugoslavije. Tako država mora imovinu koja je za vrijeme NDH oduzeta Židovima, vratiti Crkvi, a ne židovskoj zajednici.

U 10 godina Katolička crkva je samo iz državnog proračuna dobila 6 milijardi kuna. Tome treba dodati da država financira i brojne nevladine udruge. Velik dio tih udruga su crkvene udruge pa Crkva osim sredstava iz proračuna i sredstava iz županijskih proračuna, novac dobiva i kroz svoje udruge. Cifra koju Crkva dobiva po nekim procjenama ide do čak milijardu kuna godišnje. Istovremeno, nije dužna plaćati porez, niti za svoje financijsko poslovanje ikome odgovara.

Zato još jedanput tražimo raskid Vatikanskih ugovora: u suprotnosti su sa zakonima, diskriminatorni su, pljačkaški i ponižavajući. Vatikanski ugovori su veleizdaja Hrvatske.

 

 

GO SRP Zagreb