INICIJATIVA ZA POVRAT DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA U SLOVENIJI

Kako smo obaviješteni u Socijalističkoj radničkoj partiji, grupa građana Republike Slovenije pokrenula je inicijativu za ustavnu provjeru vlasničkih zakona donesenih nakon 1991. godine. Razlog pokretanja inicijative je činjenica što su Vlada i Parlament Republike Slovenije putem vlasničkih zakona samovoljno razvlastili državljane i zaposlene i posljedično omogućili uništenje privrede i njenu rasprodaju domaćim i stranim izabranicima, čime su izigrali vlastiti narod.

Pokretači inicijative navode da je:

„…društveno vlasništvo naše vlasništvo, zaštićeno Ustavom Republike Slovenije iz 1991. godine, u njegovom 33. članu, kao privatno vlasništvo. A član 69. Ustava Republike Slovenije iz 1991. godine dozvoljava razvlaštenje jedino u slučaju javnog interesa.

Kad je republika Slovenija nacionalizirala društveno vlasništvo, učinila je to mimo ustavnog i međunarodno važećeg načina  kojime bi dobila suglasnost vlasnika za oduzimanja našeg društvenog vlasništva. Ona nije uputila prijedlog na ustavno-referendumski način prema članu 90. Ustava Republike Slovenije iz 1991. godine  i tako nije stvorila potrebne ustavno- mandatne uvjete za razvlaštenje.

Nacionalizacijom društvenog vlasništva stvorena je nepostojeća kategorija vlasništva jer je Ustav Republike Slovenije iz 1991. godine  ne poznaje, niti predviđa državno vlasništvo. Također, to neustavno državno vlasništvo Republika Slovenija ne smije otuđivati, niti preprodavati; država ne smije razvlašćivati samu sebe, osim u slučaju javnog interesa, jer joj to ne dozvoljava član 69. Ustava Republike Slovenije.

Tako vlada i parlament Republike Slovenije višekratno krše vlastiti Ustav kojega su sami predlagali i usvojili“.

Pokretači inicijative se referiraju i na Opću deklaraciju OUN-a o ljudskim pravima iz 1948. godine koja u članu 17. priznaje društveno vlasništvo kao međunarodnu kategoriju vlasništva koju nije dozvoljeno samovoljno oduzimati. Isto govori i evropska Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda iz Rima donesena 1950. godine u dodatnom protokolu, i ona iz Pariza 1952. godine, koja se oslanja na Opću deklaraciju OUN-a iz 1948. godine.

http://www.pravapeticija.com/ustavna_pobuda_zaradi_razlastitve_nas_dravljanov

Vjerujem da dijelim odobrenje članova Socijalističke radničke partije i ostalih koji posjećuju našu stranicu da pokretačima inicijative u Sloveniji javno zaželim da uspiju u svojoj namjeri.

Iako prvi utisak o pokrenutoj inicijativi može asocirati na utopiju, u kontekstu realnog vremena, ona se argumentirano oslanja na konkretne ustavne parametre i u cjelini može biti implementirana kad za to budu stvorene nužne društveno-povijesne pretpostavke. Do tada, ona kao ideja može poslužiti kao orijentir na putu prema cilju kojemu streme radnici, ne samo u Sloveniji, nego i u svim ostalima republikama u kojima je 90-ih godina prošlog stoljeća provedena kontrarevolucija i pljačka društvene imovine.

 

 

Vladimir Kapuralin,

predsjednik SRP-a