SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Prenosimo dobiveno saopćenje:

 

KOORDINACIONI ODBOR KP I RP DRŽAVA

NASTALIH NA PROSTORU JUGOSLAVIJE

BEOGRAD

e-mail: komsrb@open.telekom.rs

tel: + 381 11 351 4478

Ul. 8. Crnogorske brigade 6

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Koordinacioni odbor komunističkih i radničkih partija sa prostora bivše Jugoslavije sastao se u subotu, 28. aprila 2012. godine u Beogradu kako bi unaprijedili suradnju, razmijenili iskustva i uskladili buduće partijske akcije.

Sastanku su prisustvovali Mirko Raca iz SK BiH, Blagoj Hristov i Dimitar Vlahov iz KP Makedonije, Ivan Plješa i Vladimir Kapuralin iz SRP Hrvatske, Radislav Stanišić, Slobodan Petrović i Vladislav Vuković iz JKP Crne Gore. Domaćin skupa bili su Komunisti Srbije koje su predstavljali Svetozar Markanović, Dragan Gaćeša, Vladislav Milosavljević i Vlastimir Jevtić.

Na sastanku je jednoglasno za novog predsjedavajućeg u dvogodišnjem mandatu (od 2012. do 2014. godine) izabrana Socijalistička radnička partija Hrvatske – SRP.

Komunisti Srbije kao predsjedavajući Koordinacionog odbora podneli su izvještaj o radu u protekle dvije godine tokom kojih je KO u visokom procentu ostvario postavljene zadatke. Održano je nekoliko sastanaka KO, okruglih stolova („Vanparlamentarni oblici klasne borbe“, „Uloga Pokreta nesvrstanih u savremenim uslovima“ i „Jugoslovenski komunistički i radnički pokret u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“), kao i konferencija za medije na kojima je javnost sa prostora bivše Jugoslavije upoznata s radom ovog tijela. Permanentno su razmenjivane informacije o aktivnostima članica KO, planirane zajedničke akcije, kao i učešća na međunarodnim skupovima KP i RP (Grčka, Kipar, Bugarska, Sofija, Belgija, Italija, Ukrajina, Južnoafrička Republika, itd.), što će biti nastavljeno i u narednom periodu.

Tokom okruglog stola „Jugoslovenski komunistički i radnički pokret u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“ postignut je visok stepen podudarnosti stavova o pozitivnim dostignućima djelovanja KPJ/SKJ u prošlosti. Takođe, istaknuto je da ima još otvorenih pitanja u vezi sa uzrocima razbijanja SKJ i SFRJ o kojima će partije članice KO nastaviti razgovor kako bi se izvukle potrebne pouke za delovanje komunističkih i radničkih partija na jugoslovenskom prostoru u sadašnjosti i neposrednoj budućnosti.

 

 

Svetozar Markanović

Predsjedavajući

Koordinacionog

odbora KP i RP